مطالبی پیرامون آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

 مفاهیم اولیه غلظت

شیمیدانان غلظت موادحل شده درمحلول رابه طریق گوناگون بیان می کنند.

غلظت مولی: تعداد مولهای حل شده در یک لیترازمحلول راگویند.

نرمالیته: تعداد اکیواﻻن گرمهای موجوددریک لیترازمحلول را گویند.

 

تیتراسیونهای تشکیل رسوب

تشکیل رسوب را می توان به عنوان اساس تیتراسیون به کار برد مشروط بر اینکه پس از افزایش  میزان استو کیومتری از جسم تیتر کننده راهی مناسب برای تعیین مقدار وجود داشته باشد همچنین ﻻزم است که پس از افزایش تیترکننده  سیستم سریعا" به حال تعادل برسد اگر چه روش های تیتراسیون رسوبی توسعه ی زیا دی یافته اند ولی تیتراسیون یونهای هالید)کلرید وب رمید( با نقره 1 + ازمهمترین انها به شمارمی روند.

اهمیت تیتراسیون ها تشکیل رسوب در اندازه گیری یون های کلرید وبرمید ویون نقره به قدری زیاد است که به تیتراسیون های نقره سنجی نیز معروف است در این تیتراسیون ها نیترات نقره استفاده میشود و در طول زمان تیترا سیون یک رسوب ایجاد می گردد .

سایر مطالب:

* استاندارد کردن نقره                               * تعیین یون کلرید به روش مور

* استاندارد کردن پتاسیوم تیوسیانات          * تعیین یون کلرید به روش ولهارد

* گراوی متری                                          * تعیین نیکل در فوﻻد

* تیتراسیون های اسید باز                                    * استاندارد کردن سود

* اندازه گیری اسید فسفریک                      * اندازه گیری اسیدبوریک

* استانداردکردن اسیدکلریدریک                  * اندازه گیری مخلوط کربنات وبی کربنات

* تیتراسیونهای اکسیدواحیا                       * استاندارد کردن پرمنگنات پتاسیم

* منگانومتری                                          * تعیین مس در برنج

* تیتراسیون های تشکیل کمپلکس            * اندازه گیری سختی اب

* تعیین کلسیم در حضور منیزیم                 * اندازه گیری سرب با ادتا

* تعیین اهن با پتاسیم دی کرومات

* استاندارد کردن محلول تیوسولفات وتعیین مس به روش یدومتری غیر مستقیم

 

#برای دانلود این مقاله اینجا کلیک کنید#

/ 1 نظر / 40 بازدید
پویه

اگه اشتباه نکنک این عناوینی که به عنوان تجزیه 2 گذاشتین .مباحث تجزیه 1 هستن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!