تعيين خلوص پتاسيم هيدروكسايد

موضوع آزمايش: تعيين خلوص پتاسيم هيدروكسايد 

مواد مورد نياز:
 آب مقطر – شناساگر فنل فتالئين - اسيد سولفوريك 1 نرمال - شناساگر متيل اورانژ

شرح آزمايش:
مقدار 5/1 گرم از پتاسيم هيدروكسايد جامد را به دقت توزين كرده و عدد آنرا يادداشت كنيد. سپس آنرا در 40 ميلي ليتر آب مقطر تازه و  عاري از دي اكسيد كربن حل كنيد.
حل شدن پتاسيم هيدروكسايد در آب گرمازاست. محلول را  تا دماي 15 درجه سانتيگراد سرد كنيد. 
چند قطره از محلول شناساگر فنل فتالئين به آن اضافه كنيد.(محلول صورتي رنگ خواهد شد) و با اسيد سولفوريك 1 نرمال تيتر كنيد تا رنگ صورتي از بين برود. اين حجم مصرفي را يادداشت كنيد.
براي تعيين مقدار پتاسيم كربنات كه به عنوان ناخالصي در پتاسيم هيدروكسايد وجود دارد، تيتر را اينگونه ادامه دهيد كه به محلول بيرنگ شده چند قطره از محلول شناساگر متيل اورانژ بريزيد كه محلول قرمز-نارنجي خواهد شد. تيتر را ادامه دهيد تا رنگ ملول به صورتي تغيير يابد.حجم مصرف شده را يادداشت كنيد. لازم به ذكر است كه تشخيص رنگ صورتي در مرحله دوم تيتراسيون كمي مشكل است پس با دقت كار كنيد.
براي محاسبه خلوص پتاسيم هيدروكسايد(در واقع قليائيت كل) بدانيد كه هر ميلي ليتر از اسيد سولفوريك 1 نرمال با 11/56 ميلي گرم پتاسيم هيدروكسايد هم ارز است و هر ميلي ليتر اسيد با 2/138 ميلي گرم پتاسيم كربنات هم ارز است.

/ 0 نظر / 15 بازدید